JOBBLOOP SKAPER MULIGHETER FOR NAV!

Som NAV i JobbLoop får du mulighet til å samarbeide med engasjerte arbeidsgivere som har et stort eierskap til inkludering av ungdom i sine bedrifter. Du får være med å gi kandidater i målgruppa for jobbstrategien mulighet for å trene i det ordinære arbeidslivet i fellesskap med andre ungdommer, NAV, arbeidsgivere og mentor. I samarbeid med kollega i NAV er du en del av støtteapparatet som gir arbeidsgiver mulighet til å utvikle inkluderingskompetanse, kvalifisere og rekruttere arbeidskraft. Du bidrar til å gi kandidatene en unik mulighet til å tilhøre en arbeidsplass og utvikle seg med støtte fra mentor, arbeidsgiver og NAV.

JobbLoop har drivere – sosiale entreprenører, uavhengige organisasjoner og sosialt engasjerte arbeidsgivere – som identifiserer muligheter for å etablere loop-samarbeid i nye regioner og innenfor ulike bransjer. Når driverne har rekruttert tre virksomheter som er villige til å gå inn i samarbeidet med forpliktelse og engasjement – går de sammen med det aktuelle NAV-kontoret og koordinator fra NAV Arbeidslivsenter for å planlegge Kick-Off. NAV har oversikt over sine porteføljer av unge som kan være aktuelle å invitere til Kick-Off. Dette er personer mellom 18 og 30 som de ser kan ha nytte av å være i arbeidstrening. I JobbLoop ønsker vi å unngå å kategorisere de unge arbeidssøkerne. Samtidig er det viktig å ha fokus på å invitere kandidater som kan dra nytte av den oppfølgingen og støtten som ligger i Loop-samarbeidet. På Kick-Off har vi fokus på interesse, ressurser, muligheter og mestring – og at arbeidssøkere og arbeidsgivere skal få mulighet til å bli kjent med hverandre. Målet er god match mellom den unge sine interesser og arbeidsgivernes arbeidsoppgaver. Vi vet at god match er avgjørende for en vellykket arbeidspraksis. Vi ønsker at det skal bli en verdifull samling for samtlige som deltar – også for de som ikke på første forsøk blir invitert videre i Loopen. NAV Arbeidslivssenter arrangerer dagen og NAV-veilederen deltar som støttespiller og sørger for at kandidater er informert og forberedt på å presentere seg og sine interesser. Bedriftene får et grunnlag for å velge hvilke tre kandidater de tar med seg i videre samarbeid.

Før oppstart i bedrift koordinerer NAV et oppstartsmøte på den enkelte bedriften der kandidaten, arbeidsgiver, NAV veileder og NAV Arbeidslivssenter deltar. På møte avtales mål for arbeidstreningen. Fokus skal være på hva som best vil sikre en vellykket arbeidspraksis – hvordan få kvalitet på opplæring, støtte og oppfølging. De formelle avtalene gjøres mellom NAV og arbeidsgiver. Dette handler gjerne om å skrive avtale om arbeidstrening, mentor og eventuelt inkluderingstilskudd.

Kandidaten følges i hovedsak opp av arbeidsgiver og mentor. I JobbLoop er det et mål å både utvikle og ta i bruk inkluderingskompetansen som finnes på arbeidsplassen. NAV støtter opp om både arbeidssøker og arbeidsgiver for å gjøre dette til en god treningsarena for alle. NAV har jevnlig kontakt med arbeidsgiver. Når utfordringer dukker opp står koordinator fra NAV Arbeidslivsenter og NAV-veileder sammen med arbeidssøker og arbeidsgiver for å finne løsninger på arbeidsplassen.

Etter 4 måneder bytter kandidatene til neste bedrift i Jobbloop. Rulleringen kan oppleves krevende for noen arbeidssøkere. NAV arrangerer en samling før rullering der partene i jobbloopen blir bedre kjent på tvers av bedriftene. Dette er også en arena for å evaluere samarbeidet og forberede kandidatene på skifte av bedrift. NAV sikrer også her en god oppstart med nødvendige avtaler og forventningsavklaring. NAV bidrar til å holde fokus på felles læring, kvalifisering og jobbmuligheter. Arbeidssøker får hospitere en dag sammen med den kandidaten som er på arbeidsplassen som arbeidssøker skal rullere til.

Etter 8 måneder bytter kandidatene til siste bedrift i Jobbloop. Også her bidrar NAV til å gjøre overgangen god og sikre kvalitet i arbeidstreningen. Fokus er på god støtte og oppfølging, gjennom målrettet samarbeid.

Selv om arbeidstrening kan være verdifullt i seg selv, er det et mål at en vellykket arbeidspraksis gjennom JobbLoop skal føre til ordinært arbeid eller utdanning – gjerne underveis i Loop-samarbeidet. Evaluering og oppfølging skjer hele tiden opp mot målet for arbeidstreningen, i de fleste tilfellene vil det være ordinær jobb. Kandidaten kan når som helst i gå ut av loopen til ordinært arbeid og NAV må da sikre gode avslutting og oppfølging over i annet arbeid.

Når en kandidat likevel har stått ett år i loopen, er det viktig med en god avslutning. Fokus er på veien videre, hjelp til å søke arbeid, hvordan trekke veksler på de erfaringene kandidaten har fått gjennom arbeidspraksis i tre ulike virksomheter og innsikt i egne ressurser og muligheter. Kandidaten skal få dokumentasjon (felles attest) fra arbeidsgiverne.